Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 
Новини - м. Май 2019г.

     Днес, 08.05.2019 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява прием по втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Днес, 08.05.2019 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява прием по втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"...     повече тук
      Кандидатстване по Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП"

     МИГ Белене-Никопол напомня на всички заинтересовани страни, че на 24 юни /понеделник/, в 16:30 часа, изтича втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения №  BG16RFOP002-2.022 МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“, финансирана чрез Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

Остатъчният финансов ресурс след първи прием на процедурата е в размер на  595 066,99 лв.

     Насоките за кандидатстване са достъпни в системата ИСУН 2020:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b3af97b9-5e34-4bda-943b-c818527c515c

     За повече информация и връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол: migbn@abv.bg, 0878548963