Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Новини - м. Юли 2021г.

                                                            П О К А Н А
                       за участие в обучение на местни лидери и за уязвими групи и
                                 застрашени целеви групи, включително роми
                                на територията на МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ

        Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на теми: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР“, както и „Изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР“.
Обученията ще предоставят практическа информация, касаеща  мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол, повече тук.

Новини - м. Август 2021г.
  Важно за всички заинтересовани страни и потенциални кандидати

     МИГ Белене-Никопол обявява прием по ВТОРА КРАЙНА ДАТА за подаване на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.319 „МИГ Белене-Никопол, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от СВОМР.
За повече информация тук