Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 

Покана за прием на заявления
Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Документи за попълване към Условията за кандидатстване
Документи за информация към Условията за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи към Условията за изпълнение
     Днес, 23.04.2019 г., МИГ Белене-Никопол, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.253 - МИГ Белене-Никопол, мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ".

Целите на процедурата са свързани с  насърчаването на инвестициите  в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, които  са ключов фактор за:

- Подобряването на  средата на живот  на територията на МИГ Белене- Никопол;
и
- Подобряване на достъпа до населените места от територията и осигуряване на базови услуги за населението. 
     Днес, 08.05.2019 г., МИГ Белене-Никопол с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява прием по втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  №   BG06RDNP001-19.105 - МИГ Белене-Никопол, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".

     Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

     Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
     Целта на процедурата е модернизация и преструктуриране на земеделските стопанства, повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието. Направените инвестиции трябва да водят до внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи в земеделските стопанства, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, до насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти и подобряване условията на труд, на хигиенните, ветеринарните, фотосанитарните, екологичните и други условия на производство и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Документи за попълване към Условията за кандидатстване
Документи за информация към Условията за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи към Условията за изпълнение